Drukarnia SMYK SC

Drukarnia SMYK SC - Skuteczna forma reklamy


Firma nasza, mając świadomość skutków oddziaływania na środowisko naturalne od początku działalności podejmuje działania mające na celu ich zminimalizowanie.
Stale doskonalimy procesy produkcyjne oraz kształtujemy świadomość środowiskową wśród pracowników i firm współpracujących.

Racjonalnie gospodarujemy surowcami i prawidłowo zarządzamy odpadami, cały czas monitorując ich powstawanie.
Do produkcji używamy zarówno farb, jak i środków pomocniczych nie zawierających substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne.
Dbamy o bezpieczeństwo składowania odpadów i prawidłowo je unieszkodliwiamy. Prowadzimy bardzo rygorystyczną politykę w zakresie materiałów przeznaczonych do recyclingu.
Zapobiegamy możliwości wystąpienia awarii środowiskowych przez cykliczne przeglądy serwisowe oraz stały monitoring maszyn i instalacji.

Prowadzimy działania, zmierzające do ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez ścisłe planowanie produkcji. W celu zmniejszenia zużycia materiałów biurowych wprowadziliśmy rozbudowany elektroniczny system obiegu informacji, eliminujący zużycie zarówno papieru , jaki i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Bierzemy czynny udział w edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez dofinansowania wydawnictw ekologicznych i edukacyjnych.
O firmie | Kalendarze 2018 | Teczki | Ulotki | Wizytówki | Torby | Plakaty | Polityka prywatności | Promocja | Linki | Kontakt