Drukarnia SMYK SC

Drukarnia SMYK SC - Skuteczna forma reklamy

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ W SMYK S.C.

Wstęp

1. Drukarnia i sklep internetowy działający pod adresem http://www.smyksc.pl prowadzony jest przez SMYK s.c. D. Lenartowicz i E. Chyb; na podstawie wpisów do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielc nr 12847/97/U i 22956/94/U: NIP: 657 260 95 09; REGON 292901722 z siedzibą: 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 215.
2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach SMYK s.c. wyłącznie w celach informacyjnych.
3. Umowa (zamówienie) może zostać zawarta tylko w języku polskim.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich
4.1 W sklepie internetowym w kolumnie lewej podana jest cena netto, w kolumnie prawej cena brutto, zawierając a podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia
4.2 W sklepie Allegro i na aukcjach Allegro podana jest cena brutto, zawierająca podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili zakończenia aukcji.
4.3 W ofertach indywidualnych dla klientów przesłanych za pomocą maila lub faksu przez przedstawiciela SMYK s.c. podawana jest w standardzie cena netto lub na życzenie klienta brutto, zawierająca podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od momentu zakończenia ważności oferty. Oferta ważna jest 7 dni kalendarzowych od daty jej wysłania.
5. SMYK s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. SMYK s.c. zastrzega sobie prawo zakończenie aukcji allegro przed czasem.

Składanie zamówienia

1. SMYK s.c. przyjmuje zamówienia złożone wyłącznie w formie pisemnej za pomocą:
1.1 .Sklepu internetowego http://smyksc.pl/
1.2. Aukcji allegro lub w innym portalu działającym na podobnych zasadach.
1.3. Na wypełnionym druku zamówienia online z pieczątką i podpisem(na każdej stronie), przesłanego do siedziby SMYK s.c. fax.: 041 362 16 25, e-mail biuro@smyksc.pl
1.4. Osobiście na wypełnionym druku zamówienia z pieczątką i podpisem (na każdej stronie)
1.5. Dopuszczalne jest złożenie zamówienia na „Druku klienta” przesłane do siedziby SMYK s.c. fax 041 362 16 25, lub e-mail biuro@smyksc.pl (skan) pod warunkiem, iż zamówienie to będzie zawierało wszystkie z punktów zawartych w zamówieniu wymaganym przez SMYK s.c. Druk zamówienia znajduje się na stronie http://smyksc.pl
- w formie online w dziale „Zamówienia” – link o nazwie „Zamówienie online”
- w formie edytowalnej w dziale „Techniczne” w katalogu "Formularze do pobrania"
2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
4. Zamówienia można składać przez całą dobę. Potwierdzenia zamówień, faktury pro-forma oraz wszelkiego rodzaju informacje można uzyskiwać w godzinach pracy biura.
5. Za moment rozpoczęcia realizacji zamówienia uważany jest moment
5.1 „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” złożonego za pomocą sklepu internetowego http://smyksc.pl/ wysyłanego przez SMYK do klienta mailem
5.2. Licytacji aukcji w przypadku zamówień złożonych za pomocą aukcji lub sklepu allegro
5.3. Akceptacji ze strony przedstawiciela SMYK s.c. przesłanego przez Zamawiającego podpisanego (pieczątka i podpis) „zamówienia online” do siedziby SMYK s.c. fax 041 362 16 25, e-mail biuro@smyksc.pl
5.4. Akceptacji ze strony przedstawiciela SMYK s.c. i Zamawiającego (pieczątka i podpis) w przypadku zamówienia złożonego osobiście.
5.5. Akceptacji pisemnej ze strony przedstawiciela SMYK s.c. w przypadku innych form zamówienia.
6. Za moment rozpoczęcia biegu terminu realizacji zamówienia uważamy moment „Zatwierdzenia projektu do druku” przesłanego przez klienta do Studia graficznego SMYK s.c. mailem studio@smyksc.pl lub w inny dowolny sposób w formie pisemnej. W przypadku opóźnienia wynikającego ze strony klienta w zatwierdzeniu projektu do druku termin realizacji ulega wydłużeniu o ten sam okres.
7. SMYK s.c. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one n niezbędne do potwierdzenia zamówienia. .
8. Zamawiający składając zamówienie w SMYK s.c. zobowiązuje się do zapoznania z Normami jakościowymi produkcji stosowanymi w SMYK s.c. umieszczonymi na stronie internetowej.
9. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
9.1. Przedpłata - przelewem bankowym na konto SMYK s.c. przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
9.2. Kredyt kupiecki (termin płatności) - przelewem bankowym na konto SMYK s.c. po wysłaniu zamówienia na podstawie faktury VAT. Istnieje możliwość udzielenia przez Smyk kredytu kupieckiego, wyłącznie po pozytywnym przejściu przez klienta weryfikacji kredytowej (Wniosek do pobrania na stronie internetowej w „Formularze do pobrania” W załączeniu do wniosku wymagane są dokumenty rejestracyjne zamawiającego (KRS / wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, NIP, REGON) oraz w szczególnych przypadkach Zaświadczenia ZUS, US, opinia bankowa i dokumenty finansowe.
9.3. W wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela zarządu SMYK s.c. istnieje możliwość zastosowania następujących form płatności:
- Płatne przy odbiorze osobistym
- Płatne za pobraniem.
10. Nie odebranie towaru nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty za wykonane zamówienie.

Realizacja zamówienia

1. Wszystkie wyroby wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta.
2. Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez SMYK s.c.
3. Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w formie pisemnej przesłanej na fax 041 362 16 25, lub e-mail biuro@smyksc.plwyłącznie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez SMYK s.c.
4. Zamawiający składając zamówienie zobowiązuje się do zatwierdzenia projektu w przeciągu miesiąca czasu od momentu złożenia zamówienia. SMYK s.c. zastrzega sobie prawo zmiany ceny wyrobu, w szczególnym przypadku jeżeli czas od momentu złożenia zamówienia do momentu rozpoczęcia druku będzie dłuższy niż miesiąc, a ceny papieru lub innych materiałów drukarskich ulegną zmianie.
5, Zamawiający składając zamówienie zobowiązuje się do zapoznania z Zasadami bezpłatnych projektów graficznych obowiązującymi w SMYK s.c. umieszczonymi na stronie internetowej.
6. Zamawiający składając zamówienie na druk ulotek i wizytówek na składkę zobowiązuje się do zapoznania Zasadami druku na składkę obowiązującymi w SMYK s.c. umieszczonymi na stronie internetowej.
7. Zamawiający składając zamówienie, jeżeli ma na uwadze przesłanie własnego projektu winien zapoznać się Przygotowaniem prac do druku obowiązującym w SMYK s.c. umieszczonym na stronie internetowej.
Zamawiający winien przesłać nam kompletne materiały do projektu (plik tekstowy treścią, hasłami i opisem co gdzie ma się znajdować lub własny poglądowy projekt np. (w Word, Paint), logo firmowe, zdjęcia, mapki, czcionki lub inne materiały, które posłużą do wykonania projektu. Zamawiający winien przesłać nam całość materiałów jednorazowo, co umożliwi nam przystąpienie do wykonania projektu. Akceptacji wymagamy w formie pisemnej (mail, fax). Jednocześnie prosimy o ostateczne bardzo dokładne sprawdzenie przed akceptacją.
8. Zamawiający poinformowany jest o tym, iż zazwyczaj występują różnice koloru na monitorze i wydruku. Obraz widziany na monitorze jest inny niż na wydruku!
Na monitorze występuje optyczne mieszanie trzech barw: czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B), które po zsumowaniu dają kolor biały. W efekcie kolory na monitorze różnią się od drukowanych, gdyż powstają poprzez podświetlenie kolorów podstawowych. W druku występuje fizyczne nakładanie na siebie 4 barw: cyan (C), magenta (M), yellow (Y) i black (K), które dają w efekcie kolor czarny. Są to dwa różne procesy, które optycznie dają nieco odmienne efekty, dlatego nigdy nie należy utożsamiać kolorów w przygotowanym przez Państwa projekcie na monitorze, z kolorami na wykonanym wydruku (Więcej informacji w "Słowniczek pojęć")
9. Każdy plik otrzymany od Zamawiającego jest sprawdzany przez specjalistę pod kątem prawidłowego przygotowania technicznego (format, rozdzielczość, kolorystyka itp.) Nie ingerujemy i nie oceniamy plików pod względem merytorycznym i artystycznym. Jeśli w plikach występują błędy mogące w znacznym stopniu wpłynąć na jakość wydruku lub go wręcz uniemożliwiają, wstrzymujemy wykonanie zlecenia oraz informujemy zlecającego o konieczności naniesienia poprawek. Drobne poprawki, w porozumieniu z klientem, wykonujemy na miejscu nieodpłatnie.
10. Czas wykonania każdego wyrobu uzależniony jest od nakładu i jest liczony od momentu zatwierdzenia projektu do druku przez klienta. Jest to czas od momentu rozpoczęcia druku do chwili wysłania zamówionego towaru, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót i niedziel i świąt).
11. Termin realizacji ustalany jest na podstawie maksymalnego szacunkowego czasu koniecznego na wykonanie danego wyrobu. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość podania konkretnego terminu realizacji, liczonego od momentu zatwierdzenia projektu do druku.
12. W przypadku gdy na dzień druku lub wysyłki (ulotek, wizytówek na składkę) przypada święto Państwowe lub Kościelne, harmonogramy druku ulegają zmianie.
13. Zamówienie na towary o różnym czasie wykonania wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Szacunkowe terminy realizacji umieszczone są na stronie internetowej.
14. W chwili złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem zlecenia w przypadku wycofania się z realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Anulowanie zamówienia ze strony Zamawiającego może odbyć się wyłącznie w formie pisemnej. Aby było ono skuteczne musi zostać potwierdzone formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.
15. W chwili złożenia zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie go kosztami związanymi z odzyskaniem należności (m.in. kosztami windykacyjnymi, kosztami sądowymi, kosztami zastępstwa sądowego, kosztami postępowania egzekucyjnego) w przypadku nieuregulowania w całości wyznaczonym terminie wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SMYK s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Dostawa

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Podany przez SMYK s.c. koszt przesyłki obejmuje koszt wysyłki, ubezpieczenia i opakowania zgodnego z wymogami spedytora na terenie kraju właściwego dla siedziby spółki SMYK s.c. - Polska .
3. W przypadku odbioru osobistego towar nie jest pakowany w dodatkowe opakowanie ochronne dotyczące wysyłek kurierskich.
4. Do każdego zamówienia złożonego przez sklep internetowy (automatycznie) doliczane są koszty przesyłki. Klient, składając zamówienie, ma możliwość zaznaczenia „Odbiór osobisty”, którego wybór skutkuje nienaliczeniem kosztów przesyłki, a jednocześnie zobowiązuje klienta do odbioru towaru w siedzibie firmy SMYK s.c.
5. O terminie odbioru klient jest powiadamiany telefonicznie lub e-mailem.
6. Po wcześniejszym uzgodnieniu z SMYK s.c. istnieje możliwość odbioru przesyłki przez firmę kurierską rekomendowaną przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w terminie nie później niż w dniu odbioru do godz. 10.00. Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do przekazania Wykonawcy informacji o sposobie pakowania wysyłki (paleta/paczki, waga, rodzaj i forma zabezpieczenia towaru). Zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów pakowania towaru zgodnie z jego wymogami. Zamawiający zobowiązuje się także do zamówienia kuriera z którym posiada podpisaną umowę od siedziby Wykonawcy. Należy jednocześnie poinformować kuriera o godzinach odbioru przesyłki.
7. Podany przez Klienta adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. SMYK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie towaru w transporcie. SMYK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę. Odpowiedzialność ponosi firma kurierska. Każda przesyłka jest ubezpieczona. W przypadku opóźnienia lub zniszczenia przesyłki należy na miejscu w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. W przeciwnym razie nie będziemy mogli domagać się reklamacji od spedytora.
10. Nieodebranie towaru lub przesyłki od kuriera nie zwalnia Zamawiającego ze zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.

Reklamacje

1. Wszystkie towary zarówno dostępne w sklepie jak i wykonywane na indywidualne zamówienie klienta objęte są gwarancją firmy SMYK s.c.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien bezzwłocznie poinformować o tym przedstawiciela SMYK s.c.
3. Reklamację klient winien sporządzić wyłącznie w formie pisemnej oraz przesłać ja na maila biuro@smyksc.pl oraz listem poleconym na adres siedziby SMYK s.c. Do pisma dotyczącego reklamacji należy załączyć potwierdzoną za zgodność kopię faktury VAT.
4. Firma SMYK s.c. podejmując rozpatrywanie reklamacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność może zażądać odesłania wadliwego wyrobu do siedziby SMYK s.c. Bez wcześniejszych uzgodnień z uprawnionym przedstawicielem SMYK s.c. nie należy wcześniej odsyłać wyrobu.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 21 dni roboczych od ich wpłynięcia.
6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez SMYK s.c. towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, SMYK s.c. zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, leżący w możliwościach technologicznych drukarni.
7. W przypadku gotowego projektu otrzymanego od klienta SMYK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z wadliwego przygotowania projektu.
8. W przypadku materiałów otrzymanych od klienta SMYK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ich wadliwego przygotowania oraz za błędy wynikające ze zbyt słabej rozdzielczości.
9. SMYK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie towaru w transporcie. SMYK s.c. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę. Odpowiedzialność ponosi firma kurierska. Każda przesyłka jest ubezpieczona. W przypadku opóźnienia lub zniszczenia przesyłki należy na miejscu w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. W przeciwnym razie nie będziemy mogli domagać się reklamacji od spedytora.
10. SMYK s.c. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Ochrona projektów graficznych

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych SMYK s.c. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do projektów graficznych wykonanych przez Studio graficzne SMYK s.c. w celu realizacji zamówienia.
2. W szczególności działanie w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektów graficznych lub ich części wykonanych przez Studio graficzne SMYK s.c. jest zabronione.
3. SMYK s.c. może udzielić upoważnienia (licencji) do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ochrona danych osobowych Klientów

1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zleceniodawca składając zamówienie w SMYK s.c. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie związanym z wykonaniem zamówienia.
3. Zleceniodawca rejestrując się na stronie http://smyksc.pl/ w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204), Zleceniodawca wyraża zgodę na przesłanie informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty proponowanej przez SMYK s.c.
4. Zleceniodawca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony będą rozstrzygały w drodze polubownego porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie poddane Sądowi właściwemu według siedziby Wykonawcy

Zarząd SMYK s.c.
O firmie | Kalendarze 2018 | Teczki | Ulotki | Wizytówki | Torby | Plakaty | Polityka prywatności | Promocja | Linki | Kontakt